New FileAudit Customized Plan View larger

FileAudit Customized Plan

New product

Tối đa cho nhiều máy chủ và người dùng. Kiểm toán không giới hạn. Cảnh báo không giới hạn. Báo cáo được lập lịch không giới hạn

More details

Giám sát Tệp và Thư mục

Theo dõi, trong thời gian thực, truy cập vào các tệp nhạy cảm được lưu trữ trên cả Máy chủ Windows và trên đám mây.Tính năng lọc mạnh mẽ giúp bạn tìm thấy câu trả lời mình cần một cách nhanh chóng; theo dõi địa chỉ IP và tên máy xác định quyền truy cập chính xác.

Cảnh báo và phản hồi tự động

Thiết lập cảnh báo qua email và phản hồi được kích hoạt cho các sự kiện truy cập (truy cập bị từ chối - xóa tệp - người dùng, máy hoặc địa chỉ IP cụ thể - thời gian truy cập) và các sự kiện truy cập hàng loạt như sao chép, xóa hoặc di chuyển tệp hàng loạt.

Kiểm tra quyền truy cập tệp và thư mục

Xem xét đường đi kiểm tra có thể tìm kiếm, an toàn và luôn sẵn sàng. Phân tích quyền truy cập và sử dụng các tệp được lưu trữ tại chỗ và trên đám mây. Lập lịch báo cáo tập trung theo nhiều tiêu chí.

Báo cáo quyền NTFS

Báo cáo về quyền và thuộc tính NTFS cho tất cả các tệp và thư mục. Có được một cái nhìn đầy đủ và tập trung về cả quyền đơn giản và nâng cao cũng như các thuộc tính như kích thước, ngày tạo và ngày sửa đổi lần cuối.

Giám sát dữ liệu đám mây

Mở rộng kiểm tra quyền truy cập vào dữ liệu được lưu trữ trong đám mây (OneDrive, SharePoint Online, Google Drive, Dropbox & Box). Một giải pháp hợp nhất, duy nhất để giám sát các tệp và thư mục được lưu trữ tại chỗ và trên đám mây.